Volgende artikels zijn van toepassing voor aankopen

 1. Elke bestelbon getekend door de klant verbindt deze onherroepelijk, behalve voor de uitzonderingen voorzien bij wet.
 2. Elke bestelling dient contant betaald te worden bij afhaling. Elke bestelling is onherroepelijk, los van of er al dan niet een voorschot werd betaald. Indien de klant weigert om de levering van de bestelde goederen aan te nemen heeft de verkoper de keuze. Ofwel dwingt hij hem hier gerechtelijk toe. Ofwel eist hij als tegenprestatie of schadevergoeding voor de vernietiging van de verkoop een bedrag gelijk aan 15% van de overeengekomen prijs, en dit als van rechtswege verworven. De partijen ontzeggen zich uitdrukkelijk het recht om het bedrag van deze forfaitaire vergoeding te betwisten. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt zal hij jegens de klant een gelijkaardige schadeloosstelling verschuldigd zijn. De gehanteerde prijzen zijn de catalogusprijzen die in voege zijn op het moment van de levering.
 3. Onverminderd de artikelen 1641 en 1648 B.W. en de wet van 25 februari 1991 met betrekking tot de aansprakelijkheid vanwege gebrekkige goederen kennen wij uitsluitend de waarborg toe die valt binnen de grenzen die door de constructeur omschreven zijn.
 4. De levering, zelfs franco, worden verricht op risico van de geadresseerden.
 5. Al onze onderdelen genieten 1 jaar waarborg tenzij anders vermeld op de factuur.
 6. Alle betalingsverplichtingen in hoofde van de klant dienen uitgevoerd te worden op het adres van de verkoper. Het bedrag van onze facturen is contant en aan ons adres betaalbaar, uitgezonderd speciale overeenkomsten die schriftelijk vermeld zijn. In geen geval mogen ze onderhands betaald worden aan een personeelslid, behalve bij schriftelijke goedkeuring door de directie.
 7. Klachten betreffende onze facturen of onze goederen dienen schriftelijk te worden ingediend binnen de 10 dagen. Na deze termijn zijn ze niet meer aanvaardbaar.
 8. Elke factuur die niet op haar vervaldag betaald wordt zal van rechtswege 12% intrest per jaar opbrengen. Dit gebeurt zonder voorafgaande ingebrekestelling daar de vervaldag van de termijn deze vervangt. De bedragen die nog verschuldigd zijn aan de verkoper zullen overigens vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding van 10%, met een minimum van 74,37 euro voor interne kosten, eventuele gerechtskosten niet inbegrepen. Indien de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt is hij aan de klant een gelijkwaardige vergoeding verschuldigd.
 9. In alle omstandigheden en in afwijking van artikel 1583 B.W. wordt de eigendom van de verkochte goederen slechts overgedragen aan de klant na volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 10. In geval van niet-betaling van onze facturen op hun vervaldag, kunnen wij onmiddellijk van rechtswege en zonder aanmaning de overeenkomst als ontbonden beschouwen. We zijn vanaf dat ogenblik gemachtigd om het verkocht goed terug te halen bij de klant, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de herstelling van het geleden nadeel.
 11. Het feit dat de verkoper één of andere clausule welke in zijn voordeel gestipuleerd wordt in de huidige algemene voorwaarden niet toepast, kan niet geïnterpreteerd worden als het afstand doen van zijnentwege om er zich op te beroepen.
 12. De algemene voorwaarden vermeld op de documenten van de klant zijn niet tegenstelbaar aan de verkoper.
 13. De microfilms, microfiches, fotokopies, telexen, telefaxen en elektroniche post door ons opgesteld hebben dezelfde schriftelijke bewijskracht als de originelen.
 14. Enkel de rechtbank van de plaats van levering of de plaats van uitvoering van de verbintenissen is bevoegd in geval van betwisting.
 15. U heeft het recht op raadpleging van uw eigen gegevens, op verbetering ervan en een recht van verzet op hun verwerking of communicatie met het oog op direct marketing.
 16. De algemene voorwaarden die vermeld zijn op de achterzijde van onze bestelbonnen bestemd voor een eindconsument gelden, voor de materies welke zij omschrijven, bij voorrang op de huidige algemene voorwaarden. De mogelijke nietigheid van één of meerdere bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden kan in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg hebben. De andere bepalingen blijven volledig van toepassing.